Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – VOORWERP

Dit document (Algemene Verkoopsvoorwaarden) definieert de voorwaarden die van toepassing zijn tussen enerzijds elke persoon die de site maccjewel.com bezoekt, hierna genoemd de ‘gebruiker’ en anderzijds de Bvba D’Lance , ingeschreven in het Belgisch handelsregister onder het nummer 341.113 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Hagedoornlaan 15, 2610 Wilrijk,  eigenaar van de site.

Bij het bezoeken van de site maccjewel.com gaat de gebruiker akkoord met de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden. De gebruiker wordt er op gewezen dat ze op elk ogenblik aangepast kunnen worden.

Personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met artikel 1123 en de daaropvolgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek kunnen in geen geval aankopen doen via deze site.

ARTIKEL 2 – BESTELLING

De producten die op de site maccjewel.com te koop worden aangeboden zijn juwelen in 18k goud en worden uit stock geleverd of op bestelling gemaakt.

De kenmerken van de juwelen worden in de mate van de mogelijke vooraf voorgesteld door maccjewel.com op de webpagina van elk product (typografisch, via illustratieve foto’s, …) wat de gebruiker in staat stelt voorafgaandelijk aan de aankoop de essentiële kenmerken te leren kennen van de juwelen die hij bestelt. De gebruiker erkent dat hij zijn keuze maakt op basis van deze beschrijvingen. Elke betwisting over een afwijkende aard van het artikel ligt aan de beschrijvende fiche van het product.

Het proces voor een bestelling gaat als volgt:

 • Kies de artikelen en hun essentiële kenmerken;
 • Voeg toe aan het winkelmandje;
 • Valideer de inhoud van het winkelmandje;
 • Identificatie op de site maccjewel.com als de gebruiker nog niet geïdentificeerd is;
 • Keuze van de leveringswijze;
 • Keuze van de betalingswijze en accepteer de algemene verkoopvoorwaarden;
 • Validatie van de betaling.

Gedurende de verschillende stappen kan de gebruiker zijn bestelling en prijs visualiseren, alsook eventuele fouten corrigeren, alvorens deze te bevestigen.

De bevestiging van de bestelling betekent dat de huidige verkoopsvoorwaarden geaccepteerd worden, perfect begrepen worden en boven alle andere mogelijke voorwaarden gelden. De gegevens die tijdens de bestelling verstrekt zijn en de bevestiging ervan gelden als bewijs van de transactie.

Eens de aankoop gevalideerd is op de website erkent de gebruiker dat zijn acceptatie sluitend en onherroepelijk is: de verkoop wordt als compleet beschouwd en zijn prijs is onmiddellijk gekend door de gebruiker. De gebruiker beschikt op dat moment over geen enkel recht op aanpassing, ruil of teruggave (in het bijzonder in geval van verkeerde maat of tekst).

Maccjewel.com verstuurt na de aankoop een e-mail ter bevestiging van de aankoop. Deze e-mail bevestigt enkel de ontvangst van de bestelling door maccjewel.com.

Eenmaal de bestelling bevestigd is, wordt gerekend op een drietal weken alvorens gestart wordt met de creatie van het artikel indien niet uit voorraad leverbaar.

Maccjewel.com behoudt zich het recht om elke bestelling van een gebruiker waarmee in het verleden betalingsgeschillen waren, of die in zijn ogen een betalingsrisico in het algemeen inhoudt, te weigeren of te annuleren.

Maccjewel.com verbindt zich ertoe om de bestellingen ontvangen op de website te behandelen naargelang de beschikbare voorraad. Mochten er een of meerdere artikelen niet beschikbaar zijn, dan verbindt maccjewel.com zich ertoe om de gebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en indien nodig terug te betalen binnen de 30 dagen volgend op de betaling van de gestorte sommen. De bestelling van de gebruiker wordt daarop automatisch geannuleerd.

ARTIKEL 3 – PRIJS

Alle prijzen vermeld op de site maccjewel.com worden aangeduid in euro en alle taksen en kosten zijn inbegrepen, met uitzondering van de verzendingskosten.

De geldigheidsduur van de voorgestelde prijzen op maccjewel.com is 24 uur, startende vanaf hun moment van publicatie op de website. De artikelen worden gefactureerd op basis van tarieven die gelden op het moment dat de bestelling geregistreerd wordt.

De prijs kan enkel betaald worden in z’n geheel, in één enkele storting. De artikelen blijven eigendom van maccjewel.com tot de betaling volledig door hen verwerkt is.

Maccjewel.com doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op zijn site verschijnen correct zijn, maar fouten kunnen voorkomen. Als een fout geconstateerd wordt bij de aankopen die de gebruiker besteld heeft, informeert zo snel mogelijk per e-mail, en geeft hem de keuze om de bestelling opnieuw te bestellen aan de reële prijs, of te annuleren.

De gebruiker moet meteen na het plaatsen van de bestelling betalen.  De bestelling wordt behandeld na het ontvangen van de betaling.

Betaalvoorwaarden voor BTW-plichtigen: zonder tegenbericht zijn de prijzen op de site inclusief BTW aan Belgisch tarief.

Verzending in België: particulieren en bedrijven: de verkoop is inclusief BTW aan het Belgisch tarief van 21%.

Verzending naar een ander land van de Euopese Unie:

 • Particulieren: de verkoop is inclusief BTW aan het Belgisch tarief van 21%.
 • Bedrijven: de verkoop is exclusief BTW (op voorwaarde dat een in de hele EU geldend BTW-nummer opgegeven wordt).

 ARTIKEL 4 – BETAALMOGELIJKHEDEN

De site heeft VISA en Paypal gekozen voor het ontvangen van de betalingen per kredietkaart. Paypal is een systeem om veilig te betalen via internet en codeert alle informatie verbonden aan de kaart gedurende de online betaling op de site.

De online betaalpagina vraagt aan de gebruiker om het nummer op z’n kaart in te geven, de datum dat de kaart verstrijkt en de veiligheidscode (3-cijferig nummer achteraan de kaart).

De site kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de gevolgen verbonden aan het gebruik van de kredietkaart (frauduleus of andere) door derden, personen die boodschappen onderscheppen inbegrepen.

Eenmaal de betaling geaccepteerd en bevestigd is, gaat Maccjewel verder met de uitvoering van bestelling.

ARTIKEL 5 – EIGENDOMSRISICO

Het product verandert pas van eigenaar na de integrale betaling van de prijs van het product, ongeacht zijn leveringsdatum.

De overdracht van risico’s gebeurt op de plaats waar het product afgeleverd wordt aan de gebruiker, indien het om een particulier gaat (onderworpen aan de Belgische wet van 6 april 2010 betreffende handelspraktijken en de bescherming van de consument).

Als het om een verkoop aan een professionele klant gaat, wordt het risico op verlies overgedragen aan de transporteur op het moment dat hij het pakket aanneemt.

De datum op het leveringsdocument is een geldig bewijs van leveringsdatum.

ARTIKEL 6 – VERZENDING EN LEVERING

De juwelen die verkocht worden op maccjewel.com, worden gemaakt op bestelling of leverbaar uit stock. De fabricagetermijn van een juweel besteld op de site is ongeveer 3 weken, beginnende vanaf het ontvangst van de betaling. Maccjewel.com stuurt een e-mail ter bevestiging naar de gebruiker als het juweel klaar is.

De leveringen worden verzonden naar de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Spanje,  Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

De producten worden geleverd op het adres dat de gebruiker ingeeft tijdens het bestellen.

De levering wordt verzekerd door Bpost of Fedex voor België en Fedex voor andere landen.

De tarieven voor de levering zijn de volgende:

 • België: 10 euro voor aankoop bedragen onder de 300 euro, gratis boven dit bedrag
 • Andere landen: 30 EUR

De levering van de producten gebeurt enkel tijdens de 5 werkdagen (geen enkele levering gebeurt tijdens het weekend). De gebruiker wiens bestelling op vrijdagnamiddag geregistreerd wordt, krijgt de melding dat zijn bestelling pas de daaropvolgende maandag behandeld wordt.

De levering vindt plaats binnen:

 • 2 tot 3 werkdagen voor België
 • 3 tot 4 werkdagen voor de rest van Europa

Deze termijnen zijn enkel informatief.

Maccjewel.com is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies van bestelde producten of beschadigingen door de postdiensten of het transport. In dergelijke gevallen dient de gebruiker zich rechtstreeks te richten naar de postdiensten of de transporteur.

Teneinde hun perfecte staat te bewaren tijdens het transport, worden alle producten zorgvuldig en volgens de geldende normen verpakt door maccjewel.com. De gebruiker moet steeds de verpakking en de producten zelf nakijken op het moment van levering.

Bij onregelmatigheden in het transport, welke ook, moet men zich tot de transporteur of zijn onderaannemer wenden. Ter plekke via het transportdocument of maximaal 3 dagen na levering (postdatum geldt als bewijs). Tevens moet per e-mail een kopie van de klacht naar maccjewel.com verstuurd worden, met omschrijving van de staat waarin het product toekwam.

Elk probleem betreffende de geleverde artikelen (beschadigde artikelen, ontbrekende artikelen, kapotte of defecte artikelen, …) moet binnen 3 werkdagen na levering (postdatum geldt als bewijs) aan maccjewel.com gemeld worden (feestdagen inbegrepen), met vermelding van alle bedenkingen of klachten over de onvolmaaktheid of gebreken van de producten. En dit per email naar danielle@maccjewel.be.

Geen enkele klacht wordt aanvaard na deze periode.

ARTIKEL 7 – TERUGGAVE

Eens de bestelling gevalideerd wordt op de site, geeft de gebruiker aan dat deze weloverwogen is, gebaseerd op de beschrijving van het juweel, onderwerp van verkoop, en dat deze beslissing sluitend is. De verkoop wordt dus als compleet beschouwd en de prijs moet  betaald worden.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID

Maccjewel.com kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de vertraging of niet-uitvoering door een technische storing of andere oorzaak waar het geen controle over heeft. In dat geval heeft de site het recht om het transport en de levering uit te stellen of de bestelling te annuleren.

Maccjewel.com kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle ongemakken verbonden aan het gebruik van Internet, zoals een storing, inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van informatievirussen, of elk ander geval van overmacht.

De beschikbare inhoud op maccjewel.com wordt gepubliceerd zonder garantie dat hij correct is.

Maccjewel.com behoudt het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan zijn site en inhoud, waaronder tarieven, beschrijvingen en voorraden. Zonder voorafgaande verwittiging aan gebruikers, geregistreerd of niet. De foto’s en illustraties bij de producten op de Internetsite maccjewel.com hebben geen contractuele waarde en maccjewel.com kan er in geen geval voor aansprakelijk gesteld worden.

Maccjewel.com behoudt het recht om bepaalde diensten of elementen zonder voorafgaande verwittiging van de site te halen. Maccjewel.com behoudt het recht om op elk moment en om welke reden ook de toegang tot de site geheel of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk of definitief en zonder de gebruiker te verwittigen. Maccjewel.com kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor direct of indirect verlies of beschadiging door een aanpassing, opschorting of onderbreking van de toegang tot de site. Ook kan maccjewel.com de toegang tot de website beperken voor bepaalde partijen.

Maccjewel.com is niet aansprakelijk voor fraude of onachtzaamheid van zijn medewerkers, onderaannemers en uitvoerende agentschappen.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle creatie van juwelen, teksten, commentaren, afgewerkte producten, illustraties en gereproduceerde beelden op maccjewel.com zijn exclusieve eigendom van het bedrijf en worden wereldwijd beschermd door het recht op intellectuele en/of industriële eigendom.

Het merk MACC is een gedeponeerd merk en exclusieve eigendom van de BVBA D’LANCE. Er wordt geen enkele toelating verleend aan de gebruiker om dit merk te gebruiken, op welke wijze dan ook.

ARTIKEL 10 – CONFIDENTIALITEIT

Maccjewel.com verbindt zich ertoe om het privé-leven van zijn gebruikers te beschermen, conform de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens.

Maccjewel.com behoudt zich het recht om gegevens van zijn gebruikers te verzamelen, in het bijzonder gegevens van degenen die een bestelling geplaatst hebben op de site. Alle persoonlijke gegevens die verzameld worden, zijn exclusief bestemd voor intern gebruik.

Door deze site te gebruiken, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de hierna vermelde persoonsgegevens door het bedrijf gebruikt worden en garandeert dat deze gegevens correct zijn. De gegevens die op de site verzameld worden, zijn: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, kredietkaartnummer en vervaldatum. De gebruiker wordt er van op de hoogte gesteld dat zijn gegevens automatisch verwerkt worden.

ARTIKEL 11 – ONGELDIGHEID

Als een van de partijen uit deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig verklaard wordt, verandert dit niets aan alle andere bepalingen die van kracht blijven.

Als een voorwaarde niet geldig blijkt, wordt ze onderworpen volgens de procedures van handelsbedrijven met een zetel in België.

ARTIKEL 12 – DUUR

Deze voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van maccjewel.com online zijn.

ARTIKEL 13 – GELDENDE WET EN BEVOEGDHEID

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Bij geschillen is de Belgische wet van toepassing en enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.